Press "Enter" to skip to content

Calendar ortodox 7 octombrie 2022: Cruce neagră în calendar! Ocrotitorii Olteniei sunt pomeniți vineri. Rugăciune grabnic ajutătoare la vreme de necaz și suferință

Calendar ortodox 7 octombrie 2022. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul creștin, ocrotitorii Olteniei sunt pomeniți vineri. Moaștelor acestora se află la catedrala mitropolitana „Sfantul Dumitru” din Craiova.

Calendar ortodox 7 octombrie 2022. Vineri e sărbătoare cu cruce neagră în calendarul creștin. Sfinții Serghie și Vah, ocrotitorii Olteniei sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă în fiecare an la data de 7 octombrie 2022.

Capetele celor doi sfinți au fost aduse în țara noastră de Domnitorul Neagoe Basarab.

Ele au fost depuse la  Mănăstirea Curtea de Argeș, însă, prin hotărârea Sfântului Sinod, au fost aduse la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Dumitru” din Craiova, pe 25 octombrie 1949, în vremea IPS Firmilian, mitropolitul Olteniei.

Rugăciune grabnic ajutătoare la vreme de necaz și suferință pe care este bine să o rostească vineri credincioșii. 

Calendar ortodox 7 octombrie 2022 

Calendar ortodox 7 octombrie 2022. Sfinții Serghie și Vah, sărbătoare cu cruce neagră în calendarul creștin. 

Sfinţii Serghie şi Vah  au trăit pe vremea împăratului Maximian (286-305), de neam fiind romani şi dregători de frunte în armata împărăţiei. Ei se bucurau de mare cinste în faţa împăratului pentru priceperea şi vitejia lor în războaie, precum şi pentru credincioşia lor în slujiri.

În taină, însă, ei erau creştini, crezând în Domnul nostru Iisus Hristos şi sârguindu-se să-I placă Lui, prin viaţa lor cea sfântă.

Deci, pârâţi fiind că se închină lui Hristos şi că se leapădă de cinstirea zeilor, au fost poftiţi de împărat să aducă, împreună cu dânsul, jertfă în templul lui Zeus. Dar, când a intrat împăratul, robii lui Hristos Serghie şi Vah au rămas afară şi n-au intrat cu el.

Văzând aceasta, împăratul a poruncit slujitorilor să-i aducă în templu cu sila şi le-a dat poruncă să se închine idolilor. Dar ei, nevrând să facă aceasta, au zis împăratului: „ Avem un Dumnezeu în cer, nemincinos, adevărat şi viu. El nu este nesimţitor ca idolii voştri; noi Aceluia ne închinăm ”.

Deci, nevrând ei să lepede dreapta credinţă, li s-au luat toate însemnele dregătoriei lor şi podoabele cele de preţ, îmbrăcându-i în haine femeieşti, fiind purtaţi în lanţuri pe uliţele cetăţii, în semn de batjocură.

Au fost trimişi apoi la dregătorul Antioh, în cetatea Varvalisos din Siria şi acolo, fiind bătuţi aproape de moarte, Sfântul Vah şi-a dat sufletul său Domnului, din pricina bătăii, iar Sfântului Serghie i s-a pus încălţăminte de fier având cuie în tălpi şi a fost purtat până la cetatea Resafa, unde i s-a tăiat capul, după ce a îndurat multe chinuri, dar nu şi-a lepădat credinţa, potrivit basilica.ro.  

Calendar ortodox 7 octombrie 2022. Rugăciune 

Calendar ortodox 7 octombrie 2022.

Troparul Sfinţilor Mari Mucenici Serghie şi Vah, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Troparul Sfinţilor Mari Mucenici Serghie şi Vah, glasul al 3-lea:

Pe cei ce după fire nu au fost fraţi de trup, pe aceştia Darul Cel Dumnezeiesc a cugeta frăţeşte până la sânge i-a făcut, pe Sfinţii Mucenici Serghie şi pe Vah, cinstită şi cre­dincioasă pereche. Fără de arme şi fără de haine în locul nevoinţei pe vrăjmaşul au înfruntat, rugându-se neîncetat pentru sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul 1.

Irmosul:

Dreapta Ta cea purtătoare de biruinţă, cu Dum­nezeiască cuviinţă întru tărie s-a preamărit; că aceasta, Nemuritorule, ca o Puternică a toate pe potrivnici a zdrobit, făcând israelitenilor cale nouă prin adânc.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Serghie sluga lui Hristos, luând împreună rugător şi aju­tător pe Mucenicul Vah pururea pomenitul, cu care dimpreună ai săvârşit patimile cu cuget Dumnezeiesc, daţi-mi cuvânt de înţelepciune mie, ca să vă laud pe voi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe piatra cea neclintită a cre­dinţei lui Hristos punându-vă temelia, sfinţilor mucenici, fiind întăriţi la lupta cea bună, v-aţi arătat sprijinitori şi stâlpi ai dreptei credinţe.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Crezând cuvintelor lui Hristos şi uitându-vă către El neabătut, aţi defăimat toată dulceaţa cea trecătoare, sfinţilor, fiind cu­prinşi de Dragostea Cea Veşnică.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lepădându-vă de neam, de patrie şi de cinste pentru Hristos, acum vă veseliţi; şi îmbrăcându-vă cu îmbrăcăminte femeiască şi cu înţelepciune bărbă­tească, v-aţi înfrumuseţat cu hainele nestricăciunii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă-te Maica lui Dum­nezeu, să fie Blând şi Milostiv credincioşilor Cuvântul pe care L-ai născut, Cel Ce a venit la noi trupeşte; că pe tine te-am do­bândit Ocrotire şi Mântuire. 

Cântarea a 3-a. Irmos: Însuţi Cel Ce ştii neputinţa…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce Însuşi ştie toate ca un Dumnezeu, mai îna­inte de a se face, văzând ple­carea voastră cea către El, v-a umplut, fericiţilor, de cuvântul înţelepciunii şi de unoştinţă Dumnezeiască, ca pe nişte os­taşi ai Lui.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Alegând a lupta pentru Legea lui Hristos, ca nişte slugi ale Lui, v-aţi lepădat de mărirea ce se strică şi trece şi de toată lumea şi de ţiitorul lumii, cu gândul cel înţelegător de Dumnezeu, purtătorilor de chinuri mucenici, pentru dragostea Ce­lui Ce v-a zidit pe voi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu pornirile gândului celor curate, stând acum înaintea lui Dumnezeu şi umplându-vă de Razele cele de acolo şi îndulcindu-vă de Fericirea Cea Negrăită cu adevărat, apăraţi-ne pe noi de încercări, răbdătorilor de patimi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind ţinut de moarte mai înainte, Adam, acum s-a izbăvit prin naşterea ta, Singură Mirea­să a lui Dumnezeu; că mai pre­sus de fire şi de cuvânt ai născut, Curată, Viaţa Cea Ipostatică, unindu-Se cu Trup după Ipostas.

Irmosul:

Însuţi, Cel Ce ştii neputinţa fiinţei omeneşti şi după milostivire Te-ai închipuit într-însa, încinge-mă cu Putere de sus, ca să strig Ţie: Sfântă este Biserica cea Însufleţită a Măririi Tale Celei Nepovestite, Iubitorule de oameni.

 Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Munte Umbrit cu harul cel Dumnezeiesc, privindu-te Avacum, cu ochii cei de departe văzători, mai înainte a vestit pe Sfântul lui Israel ce era să iasă dintru tine, spre mântuirea şi înnoirea noastră.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Doi luminători de la Apus au răsărit, făcându-şi alergarea împotriva rău credinciosului care stăpânea atunci pământul. Şi au ajuns Hristoase către Ră­săritul Tău cel Luminos şi de mântuire.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Nici sabia, nici focul, nici goana, nici bătăile, nu v-au des­părţit pe voi de cunoştinţa cea dreptcredincioasă către Dum­nezeu; că viaţă aţi socotit a fi sfârşitul cel pentru Dânsul şi desfătare fericită şi nepieritoa­re, o, vrednicilor de laudă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Luminătorii cei cu adevărat nerătăciţi, luminează întărirea Bisericii lui Hristos, cu Lumina Dumnezeieştii Străluciri şi ve­selesc sufletele credincioşilor, trimiţându-le razele minunilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeiescul Vah şi Preaalesul Serghie, luminează la în­toarcerile anilor şi îndeamnă duhovniceşte către ospăţ pe iu­bitorii de mucenici, cei ce cu bună credinţă îşi pun înainte faptele lor cele mari.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sabia care păzea uşa Edemu­lui, acum dă voie credincioşilor şi-i primeşte luminat, văzându-i însemnaţi cu Sângele Cel Cinstit şi cu harul Celui Ce S-a Născut din pântecele tău, Ceea ce eşti cu totul fără prihană. 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Cel Ce ai luminat cu luminarea venirii Tale, Hristoase şi ai Strălucit cu Crucea Ta marginile lumii, luminează cu lumina cunoş­tinţei Dumnezeirii Tale şi inimile celor ce Te laudă cu dreaptă credinţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce aţi alungat înşelăciunea cu arma adevărului şi răbdând cu tărie chinurile tiranilor, v-aţi făcut biruitori, încununându-vă de la Hristos; acum după vred­nicie vă veseliţi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întăriţi cu Putere ne­biruită şi cu harul Preasfintei Treimi, nu­mărul de doi mucenici, a sur­pat pe stăpânul întunericului şi pe cei robiţi de el; pentru aceasta, cu cinste se fericesc.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu răbdarea şi cu bărbăţia sufletească şi cu întărirea gân­dului, doi măriţi mucenici, au biruit toată iuţimea mâniei pri­gonitorilor şi cu îngerii se sălăşluiesc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page